KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKAMIZ

ALYA OTOMOTİV SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
POLİTİKASI

 

İÇİNDEKİLER

 1. GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
 2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR………………………… 2
  1. TANIMLAR…………………………………………………………………………………………… 2
  2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER……………………. 3
  3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI………………………………………………… 4
  4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI……………………………………………….. 5
  5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI………………………………………………………….. 5

 1. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI…………………… 6
 2. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI……………………………………… 7
 3. ALYA ’NIN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ………………………………………………… 7
 4. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI……………………………………………………………………… 8
 5. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER……………………………………………… 9
 6. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ…………………………………………………… 10
 1. EKLER

EK-1 ………………………………………………………………………………………………………….. 11

EK-2 …………………………………………………………………………………………………………. 16

 

 

1.  GİRİŞ

ALYA OTOMOTİV SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ. (ALYA) ya da “Şirketolarak,6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya ‘‘Kanun”) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren,ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi  bir  şekilde  temas  ettiğimiz  tüm  gerçek kişilere  ait  kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.

İşbu Kişisel  Verilerin  Korunması  ve  Gizlilik  Politikası  (“Politika”),  kişisel  verilerin  ALYA tarafından toplanması, kullanılması, paylaşılması ve saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Politika’da, ALYA tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara KVKK’da yer alan  düzenleme  sırasına  uygun  olarak  yer verilmiş  olup,   bu   açıklamalar   ALYA   çalışanlarımızı,   müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi  ve ALYA ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.

 

2.  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

A. TANIMLAR

 

İşbu Politika ’da yer verilen terim ve kısaltmalara ilişkin tanımlar aşağıdaki gibidir:

Kısaltma Tanım
 

Açık Rıza

 

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kanun/KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
 

Kişisel Veri

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

 

Kişisel

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Verilerin
İşlenmesi
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
 

Özel Nitelikli

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Kişisel Veri
ALYA / ALYA OTOMOTİV SANAYİVE TİC. LTD.ŞTİ.
ŞİRKET
 

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Sorumlusu

 

 

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

ALYA, kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Bu çerçevede, ALYA  tarafından  kişisel  veriler  işlenirken  KVKK’da  yer  alan aşağıdaki ilkelere tam uyum sağlanmaktadır.

 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma : Bu ilke uyarınca,’ALYA’ nın veri işleme süreçleri başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve KVKK olmak üzere ilgili  tüm mevzuat ile dürüstlük kuralının gerektirdiği sınırlar içinde yürütülmektedir.

 

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma: ALYA tarafından işlenen  kişisel  verilerin doğru  ve güncel  duruma  uygun  olması  için  gerekli  tedbirler  alınmakta  ve  işlenmekte  olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla bilgilendirmelerde bulunarak veri sahiplerine gerekli imkânlar tanınmaktadır.

 

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: ALYA, yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel  veri  işlemekte  olup,  bu  amaçlar  dışında  veri  işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Bu kapsamda,  ALYA  yalnızca  veri  sahipleriyle kurulan ilişki ile bağlantılı olarak ve gerekli olması halinde kişisel veri işl
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı , sınırlı ve  ölçülü  olma:  ALYA  tarafından veriler, KVKK ve  ilgili diğer mevzuata uygun olarak, veri kategorilerine göre belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili ve ölçülü olarak işlenmekte olup, ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

 • İlgili  mevzuatta  öngörülen  veya  işlendikleri  amaç  için  gerekli  olan  süre  kadar muhafaza edilme: ALYA  tarafından  işlenen  kişisel  veriler,  ancak  ilgili  mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda ALYA, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen  bir  süre  varsa  bu süreye uymakta;  böyle  bir   süre   yoksa   verileri,   ancak   işlendikleri   amaç   için   gerekli olan süre kadar muhafaza

 

C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

ALYA tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak işlenmektedir:

 

KVKK’da sayılan istisnalar dışında, ALYA ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir:

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli        kişisel                   verilerin            işlenmesinde               ise ALYA tarafından  özel            hassasiyet gösterilmektedir.  Bu kapsamda,                             Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızaolmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık  ve  cinsel hayat   ile   ilgili   veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık  ve  cinsel  hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan amaçlar dâhilinde ve sır saklama yükümlülüğü altındaki kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rıza alınmaksızın işlenebilmektedir:

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

ALYA’nın ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için veri sahibinin  açık  rızasının alınmasını gerektiren  veri  işleme  faaliyetleri  ve  veri  kategorileri   için   açık   rıza   beyanları hazırlanmıştır. Veri sahiplerine yönelik hazırlanan açık rıza beyanlarında, KVKK’ya dayanak teşkil eden Avrupa Birliği düzenlemelerine paralel olarak, veri sahiplerine kişisel verilerinin ALYA tarafından işlenip işlenemeyeceğine dair seçim hakkı  tanınmış  ve  açık  rıza  temin edilememesi halinde, meydana gelebilecek sonuçlar hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur.

D.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

ALYA tarafından elde edilen kişisel veriler, aşağıda açıklanan kapsamlar dâhilinde işlenebilecektir:

Güvenlik Süreçleri İşe Alım Süreçleri
Seyahat Planlama Çalışan Sağlığı Süreçleri
İşyeri Yönetimi Bordrolama
Tedarikçi Yönetimi Performans ve Çalışan Memnuniyeti
Şikâyet ve Talep Yönetimi Sendikal Süreçler
Marka Yönetimi Yan Haklar
Basın ve Halkla İlişkiler Yurtdışı Görevlendirmeler
Etkinlik Yönetimi Yasal Bildirimler
Sosyal Sorumluluk Çıkış İşlemleri
Ana Veri Oluşturma Süreçleri Uyum ve Disiplin Süreçleri
Faturalama Süreçleri İşe Giriş ve Özlük Süreçleri
Personel Finansman Süreçleri Muhaberat
Ödeme İşlemleri Mali ve İdari İşler
Eğitim ve Gelişim Süreçleri Teknik ve Pazarlama Süreçleri
Acil Durum Operasyonları Denetim ve Soruşturma Süreçleri
Kaza ve Mevzuat Yönetimi Süreçleri Dava ve Hukuki Temsil Süreçleri

 

Yukarıda belirtilen kategoriler bilgilendirme amaçlı listelenmiş olup, ALYA’nın gelecekteki ticari ve işletmesel  faaliyetlerini  yürütebilmesi  için  başka  amaçlar  kapsamında  da  kişisel  veri işlenmesi söz konusu olabilecektir. Bu gibi durumlarda ALYA tarafından periyodik aralıklarla işbu Politika’da yeralan kategoriler güncellenecektir.

 

E. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Elde edilen kişisel veriler, ALYA’nın ticari  faaliyetlerinin  yerine  getirebilmesi  amacıyla, uygun  süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında, ALYA tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta

 

 

 

 

 

 

 

 

5

olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. İlgili  mevzuat uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına cevaz verilen veya saklanması zorunlu tutulan haller müstesna olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, ALYA tarafından  işbu  Politika’ya  uygun  olarak  hazırlanan  ALYA Kişisel  Veri  Saklama ve  İmha  Politikası  çerçevesinde  re’sen  yahut  ekte  bulunan  veri  sahibi  başvuru   formu aracılığıyla veri sahiplerinin  talebi  üzerine  veriler  silinecek,  yok  edilecek  yahut anonimleştirilecektir. Kişisel verilerin çeşitli yöntemler vasıtasıyla yok edilmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir.

 

Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin bulunduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen genel zamanaşımı süresinin (on yıl) sona ermesine kadar saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, yukarıda belirtilen prosedüre göre silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

 

F. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

 

ALYA, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda,  diğer  kanunlarda  yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler ALYA tarafından veri sahibinin açık rızatemin edilmeksizin üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK’da öngörülen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir:

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,

 

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel                                           verileriniz                  aktarı

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.

G. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

 

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızaaranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da ALYA tarafından   kişisel   veriler   yurt   dışına   aktarılabilecektir.   Aktarım    yapılacak    olan ülkenin, Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında yer almaması durumunda, ALYA ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen tarafından yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşıldığı/paylaşılabileceği kişi gruplarına, işbu Politika’nın 2 no’lu ekinde yer alan kişisel verilerin paylaşıldığı kişi grupları listesi’den ulaşabilirsiniz. Söz konusu liste bilgilendirme amaçlı hazırlanmış    olup,    herhangi    bir     değişikliğin     meydana     gelmesi     halinde     ALYA  tarafından güncellenecektir.

 

 

H.  ALYA’nın AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

KVKK’nın 10. maddesi kapsamında, veri sahiplerinin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler şunlardır:

 

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK’nın maddesinde1 sayılan diğer haklar.

ALYA, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, süreç ve veri sahibi kategorisi bazında, aydınlatma beyanları hazırlamış ve uygulamaya koymuştur..

Öte yandan, KVKK’nın 28(2). maddesi çerçevesinde, aşağıdaki hallerde ALYA’nın aydınlatma yükümlülüğü bulunmayacaktır:

 

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması                   için                    gerekli olması.

I.  VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 

 

ALYA tarafından işbu Politika’da yer alan esaslara uygun olarak işlenen kişisel verilere ilişkin olarak, KVKK’nın 11. maddesinde veri sahipleri için tanınan hakların kullandırılması konusunda gerekli önlemler alınmıştır. Bahse konu haklar şunlardır:

 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep

 

 

Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını, işbu Politika’nın 1 no’lu ekinde bulunan veri sahibi başvuru formunun   ıslak   imzalı    bir    nüshasını,    ekinde    kimlik    fotokopisine    yer    vermek    suretiyle, A LYA ’ nı n adresine, iadeli taahhütlü posta yolu  ile  ileterek  kullanabilirler.  Formun  doldurulması ve ALYA’ya gönderilmesi hakkında detaylı bilgiler, 1 no’lu ekte bulunan başvuru formunda yer almaktadır. ALYA , ilgili başvurulara  yönelik  cevabı  fiziken  yahut  elektronik  olarak  ilgili veri  sahibine ulaştıracaktır.

ALYA, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.   Ancak,   işlemin   ayrıca   bir    maliyeti    gerektirmesi    halinde,    ALYA tarafından  Kurulca   belirlenen   tarifedeki   ücret   ilgililerden   alınacaktır.    Ayrıca,    veri  sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, ALYA tarafından başvuruculardan ek bilgi veyahut                                                             belge                     talep    edilebilecektir.

Öte yandan, KVKK’nın 28(2). maddesi çerçevesinde, zararın giderilmesi hakkı hariç olmak üzere, KVKK’nın 11. maddesinde sayılan yukarıdaki haklar aşağıdaki durumlarda kullanılamayacaktır:

 

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

J. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

 

ALYA, KVKK’nın 12(1). Maddesi kapsamında kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. ALYA’nın bu kapsamda aldığı önlemler şunlardır:

 

İdari Tedbirler:

 

ALYA, idari tedbirler kapsamında;

 

 • Şirket içinde “gerekli olmadıkça kişisel veriler ile bağlantılı tüm işlemler yasaktır.” prensibinin uygulanması için gerekli teknik önlemleri alı Saklanan kişisel verilere Şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.

 

 • İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a

 

 • Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağ

 

 • Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri

 

 • Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırı Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.

Teknik Tedbirler:

 

ALYA, teknik tedbirler kapsamında;

 • Kişisel veri güvenliğinin takibi amacı ile kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar ve kötü amaçlı yazılımlara karşı kişisel veri güvenliğini sağlamak için veri yedekleme stratejilerini geliştir

 

 • Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.

 

 • Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağ Siber güvenliğin (ağ güvenliği, uygulama güvenliği, anti-virüs sistemleri de dâhil olmak üzere) sağlanması için gerekli yazılımların mevcut ve güncel olmasını sağlar.

 

 • Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağ

 

 • Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağ

 

 • Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır.

 

 • Kanun’un maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veyahut kriptografik yöntemler ile korunur. Fiziksel ortamlarda saklanan kişisel veriler için ise gerekli fiziksel güvenlik önlemleri alır ve giriş-çıkış kayıtları düzenler.

 

 

 

K. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ

 

ALYA tarafından, Şirket tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edebilmesi, personel giriş ve çıkışlarının takibinin  sağlanması  ve  Şirketimizin  operasyonel  faaliyetlerinin yürütülmesi ve benzeri amaçlarla, KVKK’da öngörülen ve işbu Politika’da yer verilen temel ilkelere uygun olarak,ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında  fiziksel  veya  elektronik  ortamda  güvenli  bir  şekilde saklanmaktadır (bkz.“E” maddesi).

Görüntü kaydı alınan yerlerde, veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü kaydı alındığına dair uyarı görünür bir biçimde yer almaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında ALYA tarafından kişisel verilerin   korunmasına   ilişkin   olarak   KVKK   başta   olmak   üzere   ilgili   tüm    mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde görüntüleme yapılmamaktadır.

 

 

ALYA OTOMOTİV SANAYİVE TİC. LTD.ŞT

 

EK-2

 

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILDIĞI KİŞİ GRUPLARI VE KURUMLAR LİSTESİ

 

.     Hastaneler

.     Emniyet Birimleri

 • Yazılım Şirketleri
 • Bankalar
 • Sigorta Şirketleri
 • Acenteler
 • Operasyon Şirketleri
 • Anlaşmalı Servisler
 • Tedarikçi ve Taşeron Şirketler
 • Gelir İdaresi Başkanlığı
 • Tam Tasdik Hizmeti Firması
 • Sigorta Denetleme Kurulu
 • Vergi Denetim Kurulu
 • TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 • Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Gazetesi
 • Noter
 • Bilirkişiler
 • Ekspertiz Şirketleri
 • Emeklilik Şirketleri
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • İşkur
 • Hukuk Büroları,avukatlar
 • Mahkeme ve İcra Daireleri
 • Araç Kiralama Şirketleri
 • Müşavirlik Firması
 • Organizasyon Şirketleri

.     Danışma Şirketleri

.     İş ortakları

loading